Начало Информация Връзки Контакт  
Контакт


Разполагате ли с информация за строително предприятие или агенция за временна заетост, които не съблюдават приетите предписания?
В резултат на това извършват ли се сериозни нередности с Вас или с останалите работници?
Вашето строително предприятие подложено ли е на нелоялна конкуренция в следствие на това?


Bureau naleving & werkingssfeer
Можете да сигнализирате за нередностите в тази област в бюрото, което е създадено специално за тази цел от организациите на работодателите и работниците, които са страни по колективния трудов договор за строителната промишленост: Bureau naleving & werkingssfeer (Бюро за контрол върху спазването на условията на труд).
Бюрото контролира дали договорените задължения по колективния трудов договор се спазват от лицата, които са задължени за това. Бюрото е част от Technisch Bureau Bouwnijverheid (Техническо бюро за строителната промишленост).

За да подадете сигнал, използвайте следния формуляр.

Условия и конфиденциалност
Bureau naleving & werkingssfeer ще разгледа сигнала само, ако:
• сигналът е подаден въз основа на основателно предположение за това, че колективният трудов договор за строителната    промишленост не се изпълнява (в достатъчна степен).
• лицето, което подаде сигнала, предостави на бюрото своето име и адресни данни.

Данните, които ще получим от Вас чрез формуляра, ще се използват единствено за целите на формуляра. Ще обработим Вашите данни при спазване на пълна конфиденциалност, като се придържаме стриктно към Закона за защита на личните данни. Данните никога не се предоставят на трети лица.


Bureau naleving & werkingssfeer
Postbus 1128
3840 BC Harderwijk
www.bureau-naleving-werkingssfeer.nl

 

 

Колофон
Текст: Teun Baak, Tekst & Beleid bv, Bleiswijk
Уеб дизайн: Virtual Circus

Отговорност
От текстовете на тази уеб страница не произтичат никакви права.